• رله نانلی
    رله نانلی برای اولین بار توسط صنایع شیمیایی پارچین  جهت مصرف در زنجیره آتش عملیات انفجار در پروژه های عمرانی، راهسازی و معادن تولید و در اختیار مصرف کنندگان قرار گرفت و با موفقیت مورد مصرف قرار گرفت
    1396/11/14 - 16:19