دی اتیل اتر

   این محصول در مصارف پزشکی، داروسازي، ساخت کیتهای آزمایشگاهی، صنایع رنگ و رزين و صنایع نظامی استفاده می شود.

اطلاعات کلی

تعداد در هربسته: 
200لیتری-بشکه آهنی
نگهداری: 

شـرایط نگهـداری
در محل خنك و داراي تهويه مناسب، به دور از مواد نامتجانس (اكسيدان هاي قوي، نم كهاي نقره، اسيد كلرايدها، فلزات قليايي، هاليدهاي فلزي، هيدرازين و خيلي از مواد ديگر) و آسيب هاي فيزیکی نگهداري شود. در انبارهاي نگهداري اتر، از وسايل و تجهيزات ضد جرقه و تهويه ضد انفجار استفاده شود.  زمان انبارداري 3 ماه مي باشد و پس از اين مدت نيز در صورت كنترل دانسيته و پراكسيد، مي توان آنرا پس از تا ييد کیفی، استفاده نمود.
.بستـه بندی
این محصول بصورت فله اي در تانكر استيل و در بشكه هاي 200 ليتري آهني عرضه می شود.
کلاس خطـر:  3
شماره  UN: 1170
 

توصیه های مهم: 

 

مشخصهواحدمقدار
درجه الکلی در دماي 15 درجه سانتيگراددرصد حجمیحداقل95
شکل ظاهری-شفاف ، بی رنگ
اسیدیته برحسب اسید استیکدرصدحداکثر0.003
باقیمانده تبخیردرصدحداکثر0.006
آلدهيد بر حسب استالدهيدmg/100mlحداکثر10 در الکل مطلق

این محصول در مصارف پزشکی، داروسازي، ساخت کیتهای آزمایشگاهی، صنایع رنگ و رزين و صنایع نظامی استفاده می شود.

دیدگاه‌ها

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.